PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Karmen beauty“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

          Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Karmen beauty“  vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises. 

           Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Karmen beauty“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Karmen beauty“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

  1.   Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

 2.  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

3.  Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

 4.  Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

 5.  Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

 6.   Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

 7.   Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją. 

II. Asmens duomenys 

 

                                                                         1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

UAB „Karmen beauty“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

·     Jūsų sutikimu;

 ·     siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „ Karmen beauty “  tvarko duomenis kosmetikos priemonių pardavimo, tiesioginės rinkodaros vykdymo, užklausų administravimo, lojalumo programos vykdymo, elektroninės prekybos vykdymo bei vaizdo stebėjimo tikslais. 

3. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „ Karmen beauty “  tvarko šiuos duomenis:

·     su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje https:karmenbeauty.lt įdiegtoje formoje (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas); 

·     asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį;

·     kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

·     kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

·     asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį;

·     kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

·     kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

 

6. Asmens duomenų teikimas

 

  

UAB „ Karmen beautyteikia Jūsų duomenis:

 

·     Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;

 

·     Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

 

·     Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

 

III. UAB „ Karmen beauty “ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „ Karmen beauty “ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „ Karmen beauty “ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

· kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „ Karmen beauty “ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);

· kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

· kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);

· kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);

· kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);

· kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);

· kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „ Karmen beauty “ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“). 

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „ Karmen beauty “ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

El. paštu: [email protected]

Tel. Nr.: +370 648 89109

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

11.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.